Osnaživanje socijalnih preduzeća u Crnoj Gori

Projekat: „Osnaživanje socijalnih preduzeća u Crnoj Gori “

Donator:  Ambasada Sjedinjenih Američkih država u Crnoj Gori, Demokratska komisija za dodjelu malih grantova,  $ 24,924.37

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), je u period od oktobra 2016. do decembra 2017. godine, realizovao projekat „Osnaživanje socijalnih preduzeća u Crnoj Gori “. Projekat je realizovan uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Crnoj Gori.

Projekat je bio usmjeren na osnaživanje socijalnih preduzeća koja zapošljavaju žene i teže zapošljive kategorije i imao je za cilj da doprinese njihovom ekonomskom osnaživanju i sveobuhvatnijem socijalnom uključivanju. U realizaciju projekta bilo je uključeno deset nevladinih organizacija iz Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Pljevalja i Petnjice koje, kroz svoje privredne aktivnosti, zapošljavaju žene žrtve nasilja, romsku populaciju, osobe sa invaliditetom, kao i teže zapošljivu kategoriju žena iz ruralnih područja. Ove organizacije predstavljaju ujedno i primjer dobre prakse ekonomskog jačanja žena u Crnoj Gori, kao i uspostavljanja održivog modela za ekonomsko osnaživanje teže zapošljivih kategorija.

Glavne aktivnosti projekta

Ažuriranje analiza potreba socijalnih preduzeća

Polazeći od činjenice da se bez detaljnog uvida u potrebe socijalnih preduzeća ne može kreirati adekvatan normativni i strateški okvir za razvoj socijalnog preduzetništva, te da je u predhodnom periodu CRNVO pripremio prvu analizu potreba socijalnih preduzeća u Crnoj Gori, u okviru porjekta Osnaživanje socijalnih preduzeća u Crnoj Gori, pripremljena ažurirana analiza. Za potrebe izrade ove analize kreiran je upitnik koji je proslijeđen svim identifikovanim socilanim preduzećima.

Ažuriranu amnalizu potreba socijalnih preduzeća možete preuzeti ovdje:

Program jačanja kapacitela i mentoring program za 10 socijalnih preduzeća koje vode I zapošljavaju žene

U okviru projekta je realizovan program obuke "Obrazovanje za socijalnu ekonomiju i socijalno preduzetništvo". Program jačanja kapaciteta pohađale su predstavnice 10 nevlainih organizacija: SOS telefon za žene žrtve nasilja Nikšić, Bona Fide, Dorra,  Centar za seoski razvoj, Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju - Pružite nam šansu, Udruženje za pomić licima ometenim u psihofizičkom razvoju - Status, Udruženje paraplegičara Bijelo polje i Mojkovac - Zlatne ruke, Digitalna štamparija Zračak Nade, Help-Hilfe, Mreža za adukaciju i razvoj servisa podrške OSI. Sve organizacije koje su bile uključene u realizaciju projekta kroz svoje privredne aktivnosti, zapošljavaju žene žrtve nasilja, romsku populaciju, osobe sa invaliditetom, kao i teže zapošljivu kategoriju žena iz ruralnih područja. U cilju prenošenja iskustava iz EU i najsavremenijih trendova  u oblasti djelovanja socijalnih preduzeća za realizaciju obuke angažovali smo predavače iz Slovenije.

Program obuke je bio koncipirana na osnovu imputa koje dostavile organizacije koje su bile polaznice obuke i zasnivao se na iskazanim potrebama soocijalnih preduzeća i obuhvatioje sljedeće oblasti: finansijsko poslovanje socijalnih preduzeća, pretpostavke djelovanja socijalnog preduzeća, rad na područjima proizvodnje i usluga organizovan za marginalizovane grupe, upravljanje finansijama u socijalnim preduzećima, koncept Crowdfundinga itd.

Uspostavljanje kontakata između socijalnih preduzeća i Yunus Social Business Balkans, Impact Hub Vienna itd.

Tokom realizacije ove aktivnosti projektni tim CRNVO uspostavio je kontakt sa Yunus Social Business Balkans, relevantnom međunarodnom organizacijom koja je aktivno uključena u razvoj socijalnog preduzetništva. Ova organizacija je upoznata sa svim aktivnostima crnogorskih socijalnih preduzeća, posebno sa proizvodima i uslugama onih organizacija koje su bile uključene u projekat s ciljem uspostavljanja saradnje i mogućnosti za uključivanje socijalnih preduzeća iz Crne Gore u programe podrške koju Yunus fondacija nudi socijalnim preduzećima. U skladu sa ovim ciljem, Iunus Social Business Balkans je upoznat sa svim aktivnostima projekta i informisani su o svim aktivnostima socijalnih preduzeća u Crnoj Gori.

Organizovanje sastanka između socijalnih preduzeća  i predstavnika društveno odgovornih kompanija u Crnoj Gori

Cilj održavanja sastanka jeste predstavljanje projekta i prizvoda socijalnih preduzeća predstavnicama kompanija koje su u zajednici prepoznate po svojim društveno odgovornim aktivnostima i diskusije na temu mogućnosti podrške i podsticanja socijalnog preduzetništva kao održivog modela za ekonomsko osnaživanje zajednice. Sastanak je organizovan u saradnji sa Američkom privrednom komorom.

Organizovanje sastanka između socijalnih preduzeća i relevantnih aktera na lokalnom nivou

U okviru ove aktivnosti rganizovana su tri sastanka sa predstavnicima lokalne samouprave i drugih relevantnih aktera na lokalnom nivo (zavod za zapošljavanje, opštinske turističke organizacije, sekretarijati za razvoj malog i srenjeg preduzetništva). Sastanci su organizovani u Andrijevici, Nikšiću i Podgorici. Cilj održavanja sastanka jeste predstavljanje projekta i prizvoda socijalnih preduzeća predstavnicama relevantnih institucija i diskusija na temu mogućnosti podrške i podsticanja socijalnog preduzetništva kao održivog modela za ekonomsko osnaživanje zajednice, te postizanja održivosti aktera civilnog društva.

Izrada sajta za socijalna preduzeća

Projekta aktivnost je bila usmjerena na povećanje vidljivosti i promociju socijalnih preduzeća u Crnoj Gori. U realizaciji ove aktivnosti angažovania je marketinška agencija koja je obezbijedila podršku kako bi se stvorila najbolja moguća web platforma koja odgovara modernim standardima i koja će osigurati vidljivost, ali i djelovati kao komunikacijski kanal za socijalna preduzeća i društveno odgovorne kompanije. Savremena web platforma www.proizvodise.me. , na kojoj su predstavljeni proizvodi i usluge svih socijalnih preduzeće koji su učestvovali u projektu, pokrenuta je u junu 2017. godine, sa ciljem da  osigura buduću vidljivost i održivost socijalnih preduzeća u Crnoj Gori.

Izrada promotivnog materijala za socijalna prduzeća

Imajući u vidu da je nedostatak vidljivosti socijalnih preduzeća identifikovan kao jedna od većih prepreka za održivost socijalnih preduzeća u Crnoj Gori, posebna pažnja je bila usmjerena na kreiranje savremenih sredstava promocije i komunikacije sa potencijalnim korisnicima prizvoda i usluga socijalnih preduzeća. Promotivni materijal koja je pripremljen u okviru projekta ima ulogu informisanja i promocije socijalnih preduzeća, ali što je još važnije, za izgradnju cjelovite slike o potencijalima socijalne ekonomije u Crnoj Gori.

Promotivna kampanja o socijalnom preduzetništvu i socijalnoj ekonomiji u Crnoj Gori

U okviru seta aktivnosti koje su imale za cilj da osiguraju promociju koncepta socijalne ekonomije realizovana je kampanja koja je uključivala je kreiranje promotivnog videa u cilju promovisanja koncepta socijalnog preduzetništva i najboljih praksi socijalnih preduzeća. Promotivna kampanja je sprovedena tromesečnim intenzivnim prikazivanjem animiranog video spota na društvenim mrežama i pretraživačima, Facebooku, YouTubeu, Googleovom kanalu i Twitteru. Animaciju koja je pripremljena u cilju promocije socjalne ekonomije može se naći na: https://www.youtube.com/watch?v=zbpDnsMH8U8&t=8s

Forum socijalnih preduzeća

Forum predstavljao je završnu aktivnost projekta  „Osnaživanje socijalnih preduzeća u Crnoj Gori“. Cilj održavanja Foruma socijalnih preduzeća bio je predstavljanje projekta, socijalnih preduzeća koja su aktivno učestvovala u implementaciji aktivnosti i potencijala socijalne ekonomije u Crnoj Gori, kao i nove platforme za promociju proizvoda socijalne ekonomije u Crnoj Gori ProizvodiSE.me, predstavnicama relevantnih institucija i organizacija. Cilj Foruma je takodje i diskusija na temu mogućnosti podrške i podsticanja socijalnog preduzetništva kao održivog modela za ekonomsko osnaživanje zajednice, te postizanja održivosti aktera civilnog društva.