Umrežavanjem do boljeg rada

Postojeći zakonski i institucionalni okvir za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom ne odgovara standardima, niti zahtjevima vladavine prava i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Ključni crnogorski propisi koji regulišu pitanja i prava OSI ne prate međunarodne standarde, a posebno Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom i evropske politike. Tako brojni propisi, strategijski dokumenti i planovi ne prate realno stanje i zahtjeve OSI, niti imaju izdvojena finansijska sredstva za njihovu realizaciju. Iako pregovaračka poglavlja 19 i 23, odnosno dokumenti kojima preuzimamo standarde EU u oblastima temeljnih prava i socijalne politike i zapošljavanja, sadrže set mjera za OSI, njihova realizacija još uvijek ne dovodi do suštinskih promjena, odnosno izjednačavanja mogućnosti za OSI, prvenstveno zbog neshvatanja koncepta ljudskih prava OSI od strane institucija zaduženih za ljudska prava, odnosno socijalnu politiku i neuključivanja OSI u ranoj fazi planiranja i pripreme politika. Uzročnik takvog stanja je, između ostalog, i to što se propisi (zakoni, strategije) iz ove oblasti usvajaju bez prethodnih analiza i procjene kapaciteta države da ih sprovede.

Zbog svega navedenog, a posebno zbog potrebe jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom za adekvatan monitoring i uticaj na planiranje i sprovođenje politika koje se tiču OSI, UMHCG i CRNVO će u narednih 18 mjeseci, kroz realizaciju projekta „Umrežavanjem do boljeg rada“ raditi na uspostavljanju mreže organizacija osoba s invaliditetom koja će pratiti sprovođenje nacionalnih strategijskih dokumenata, i ujedno jačati kapacitete nacionalnih i lokalnih organizacija, kroz program obuka, kako bi i same mogle uticati na unapređenje kvaliteta života i položaja OSI u Crnoj Gori.

Iako se često sprovode istraživanja javnog mnjenja o percepciji diskriminacije vrlo rijetko se ova istraživanja sprovode među samim osobama s invaliditetom. Upravo zbog toga imamo rezultate percepcije javnosti, ali ne i iskustava samih osoba s invaliditetom o diskriminaciji i pojavama kršenja ljudskih prava. Samim tim, djelovanje institucija je nedjelotvorno i rijetko dovodi do smanjenja diskriminacije, posebno imajući u vidu da su upravo institucije najčešće najveći diskriminatori osoba s invaliditetom. Zbog toga će fokus ovog projekta biti i na praćenju sprovođenja Strategije za zaštitu od diskriminacije osoba s invaliditeom i promociju jednakosti, između ostalog, i kroz sprovođenje istraživanja među OSI.

Realizaciju projekta će pratiti i značajna medijska kampanja koja uključuje vizuelne sadržaje, otvorene forume i diskusije, kroz između ostalog, podršku i nacionalnog javnog servisa – RTCG, kao saradnika u projektu.

UMHCG je prepoznalo značaj učešća CRNVO-a, kao partnera u projektu, upravo zbog njegove uloge u jačanju kapaciteta NVO u Crnoj Gori i razvijenog trenerskog tima koji može pružiti adekvatnu podršku u programima jačanja kapaciteta članica Mreže OOSI, a u cilju upoznavanja i praćenja evropskih standarda u ovoj oblasti povezaćemo se s relevantnim mrežama organizacija na evropskom nivou.

Projekat je podržala Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Podgorici, kroz EIDHR – evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, a njegova vrijednost je 152,694.68 eur od čega je doprinos EU   145,059.95 eur, a preostali iznos biće neophodno obezbijediti kroz kofinansiranje.

 

UMHCG i CRNVO organizovali prvi trening za članice MOOSICG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija u periodu 10-13. maja 2018. organizovalo je trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG).

Trening o strateškom planiranju je prvi u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Glavni cilj treninga i pratećeg konsultantskog rada bilo je pružanje pomoći novoosnovanoj Mreži organizacija osoba s invaliditetom u njihovom strateškom radu i doprinos ukupnoj održivosti Mreže.

Tokom treninga kombinovane su različite vrste tehnika: brainstorming, kratke prezentacije, grupne diskusije, plenarne diskusije, timski rad itd. Uzimajući u obzir da su treneri, na osnovu inputa projekt koordinatora, odlučili da zasnuju rad na većini praktičnih vežbi, učesnici su veći dio treninga proveli u radu u grupama.

Na treningu je bilo  16  učesnika/ca koji su bili podijeljeni u 4 grupe u okviru kojih su pripremali konkretne dijelove novog strateškog plana Mreže. Ovaj pristup je bio prilično izazovan za trenere, ali je bio namjerno izabran kao najefektivan i motivisan za učesnike. Naime, to je omogućilo učesnicima da od samog početka rade na izradi sopstvenog dokumenta strateškog plana, kao i da nauče iz iskustava drugih, osim prezentacija trenera/konsultanta i objašnjenja.

Treneri/konsultanti su objasnili detaljno svrhu, prednosti i učesnike procesa planiranja; koncept strateškog planiranja, faze i osnovne korake strateškog planiranja; prednosti strateškog planiranja; viziju, misiju, vrijednosti; analizu zainteresovanih strana; SVOT analizu; PEST analizu; identifikaciju problematičnih polja; analizu ključnih problema i izvora problema; strateške ciljeve i operativne ciljeve; ključne aktivnosti; nadgledanje i ocenjivanje; operativni plan; budžetiranje; plan prikupljanja sredstava; i konačno cijelu struktura dokumenta strateškog plana.

U tom smislu učesnici su radili na definisanju vizije, misije i vrijednosti; razvili su swot i pest analizu, identifikovali problematična polja, odnosno razvili problemsko drvo, definisali strateške i operativne ciljeve, rokove i odgovorne osobe, zatim ključne aktivnosti i neophodan budžet. Kao krajnji rezultat treninga Mreža je dobila preliminarni nacrt Strateškog plana.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Treneri su bili Ana Novakovović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Goran Đurović.

 

UMHCG I CRNVO organizovali drugi trening za članice MOOSICG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija u periodu od 31. maja do 1. juna 2018. organizovalo je trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG).

Trening o monitoringu i evaluaciji javnih politika u oblasti invalidnosti  je drugi u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji daje mogućnost sticanja konkretnih znanja i vještina koje članice Mreže organizacija osoba s invaliditetom mogu primjenjivati u svom daljem radu, posebno prilikom uticaja na donošenje javnih politika u oblasti invalidnosti i praćenje njihovog sprovođenja.

Trening je organizovan u cilju upoznavanja  učesnika/ca s osnovnim pojmovima koji se tiču monitoringa i evaluacije javnih politika kao što su: definicije i karakteristike javnih politika, proces usvajanja javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou, svrha monitoringa javnih politika, monitoring aktera javnih politika, vrste monitoringa i pristupi u monitoringu.

Na treningu je bilo  20  učesnika/ca koji su bili podijeljeni u 4 grupe u okviru kojih se svaka grupa bavila po jednom oblašću iz Strategije za zaštitu lica s invaliditetom i promociju jednakosti. Nakon toga je svaka grupa detaljno izrađivala plan monitoringa što je od velikog značaja bilo i za same učesnike/ce kako bi u daljem radu mogli da učestvuju u izradi navedenog plana. Dodatno, od velikog značaja i za samu MOOSICG je činjenica da su učesnici/ce na taj način imali priliku da steknu znanja kako da utiču na efikasniju primjenu Strategije.

Trenerice su detaljno objasnile šta su to javne politike, ciklus javnih politika, monitoring javnih politika, kvalitativne i kavntitativne metode istraživanja javnih politika, evaluaciju javnih politika kao i instrumente za predstavljanje nalaza monitoringa.

Nakon teorijskih objašnjenja, učesnici/ce su radili na monitoring planu za oblasti iz Strategije za zaštitu lica s invaliditetom i promociju jednakosti: poštovanje dostojanstva ličnosti lica s invaliditetom, diskriminacija u oblasti pristupačnosti, diskriminacija u oblasti privatnosti i porodičnih odnosa, diskriminacija u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja, diskriminacija u oblasti kulture, sporta i rekreacije.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Trenerice su bile Lidija Knežević iz Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Jovana Marović iz Politikon mreže.

 

UMHCG i CRNVO organizovali treći trening za članice MOOSICG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija 19. i 20. juna 2018. organizovalo je trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG).

Trening o pisanju izvještaja iz sjenke, odnosno izvještaja koji su alternativa državnom, a koji pripremaju nevladine organizacije (NVO) je treći u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji su organizovani s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Trening je organizovan u cilju upoznavanja učesnika s pojmom izvještaja iz sjenke, fazama i koracima u njegovoj izradi. Pored toga učesnici su imali prilike da se upoznaju s osnovnim pojmovima iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, opštim obavezama država članica, načelima Konvencije i njenim članovima, a sve u cilju bolje izrade alternativnog izvještaja o sprovođenju Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti. Dodatno, učesnici su imali prilike da se upoznaju sa smjernicama Komiteta za prava OSI za izradu izvještaja iz sjenke. Takođe, je bilo riječi i o metodologiji izrade izvještaja iz sjenke, istraživačkim metodama, kao i o tehnikama za prikupljanje podataka.

Na treningu je bilo 15 učesnika/ca koji su podijeljeni u četiri grupe, nakon čega su dobili zadatak da na osnovu prethodno urađenog monitoring plana svaka grupa izabere po jednu oblast (politički i javni život, obrazovanje, pristupačnost i porodični odnosi) i popuni prethodno dobijenu Matricu.

Nakon prezentacije urađenog u grupama date su preporuke i komentari u cilju daljeg rada na izvještaju.

Trenerice su bile Ana Novaković Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Marina Vujačić, autorka Alternativnog izvještaja o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada koji sprovode Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Centrar za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 

UMHCG i CRNVO organizovali četvrti trening za članice MOOSICG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija 3 i 4. jula organizovalo je trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG). Trening o mehanizmima učešća osoba s invaliditetom u procesima donošenja odluka je četvrti u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Učesnici su imali prilike da se informišu o razlozima za učešće građana u procesima donošenja odluka, principima građanske participacije, kao i o vrstama građanskog učešća i akterima građanske participacije.

Pored toga na treningu je bilo riječi i o mehanizmima učešća građana u procesima odlučivanja kao što su: inicijativa, građanska inicijativa, referendum, peticija, žalba. Nakon što su trenerice govorile o primjerima dobre prakse u okviru pomenutih mehanizama, učesnici/ce su podijeljeni u četiri grupe. Svaka grupa je radila po jednu inicijativu ili građansku inicijativu u zavisnosti od izabrane teme, odnosno oblasti i to: građanska inicijativa za izmjenu Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite Glavnog grada, inicijativa za poštovanje Odluke o gradskom i prigradskom prevozu putnika na nivou Glavnog grada, građanska inicijativa za donošenje Odluke za obezbjeđivanje usluge personalne asistencije, i inicijativa za izgradnju parka (neuređene zelene površine) na teritoriji Opštine Budva.

Drugog dana treninga je bilo riječi o Zahtjevu za slobodan pristup informacijama (u daljem tekstu ZSPI), o postupku za ostvarivanje prava na ZSPI, kao i proceduri za podnošenje SPI i načinu pristupa informacijama. Nakon toga su učesmici prema prethodno urađenom monitoring planu Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti izdvojili aktivnost po kojima su pripremljena četiri ZSPI. Zahtjevi su pripremljeni u odnosu na mjere Strategije u oblasti rada i zapošljavanje, političkog i javnog života, pristupačnosti i socijalne zaštite. Na ovaj način zvanično su započele i aktivnosti desk istraživanja o sprovođenju Strategije.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 

UMHCG i CRNVO organizovali peti trening za članice MOOSICG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija 24 i 25. jula organizovalo je trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG). 

Trening o javnom zagovaranju i zastupanju je peti u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Na treningu je bilo 18 učesnika/ca koji su imali/e priliku informisati se o pojmu i elementima javnog zastupanja, karakteristikama javnog zagovaranja, saznati koji su koraci i segmenti kampanje javnog zastupanja, načinom na koji se sprovodi istraživanje teme javnog zagovaranja, odnosno prikupljaju ključni podaci i činjenice, kao i o predstavljanju poruka javnog zastupanja. Osim toga, bilo je riječi i o identifikovanju pitanja – problema javnog zastupanja, kao i o analizi problema javnog zastupanja.

Nakon trenerske prezentacije o strategiji javnog zastupanja i njenim ključnim pitanjima, učesnici su bili raspoređeni u tri grupe koje su pripremale akcione planove kampanje javnog zastupanja i to na teme: osnivanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom kao samostalnog pravnog lica, donošenja Zakona o statusu organizacija osoba s invaliditetom, i izmjena i dopuna Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji. U toku izrade akcionih planova grupe su imale zadatak da definišu i analiziraju ciljane publike, prepoznaju saradnike i protivnike, odnosno prepoznaju subjekte podrške i koalicije za efikasno zastupanje, definišu taktike javnog zastupanja.

Dodatno, učesnici su se upoznali i s pojmovima definisanja poruke javnog zastupanja, pojmom lobiranja i značajem lobiranja i zagovaranja u toku rada u NVO sektoru.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 

UMHCG i CRNVO organizovali šesti trening za članice MOOSICG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija je od 10. do 15. septembra u hotelu Princess u Baru organizovalo šesti trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG). 

Trening o pisanju projekata za EU fondove je posljednji u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Na treningu je bilo 15 učesnika/ca koji su imali/e priliku da se upoznaju s dostupnim EU fondovima za Crnu Gori i fazama u projektnom ciklusu. Učesnici koji su bili podijeljeni u tri grupe, imali su zadatak da razviju projekte na teme obrazovanja, zapošljavanja i samostalnog života, a stekli su teoretska i praktična znanja o svim fazama projektnog ciklusa, počevši od analize konteksta i zainteresovanih strana, analize problema, definisanja ciljeva, rezultata i aktivnosti, i popunjavanja sažetka projekta, aplikacione forme i budžeta.

Na osnovu navedenog treneri su cijelo vrijeme treninga kombinovali teorijski i praktični rad, na način što su razvili konceptnu notu, i matricu logičkog okvira na osnovu prethodno razvijenog drveta problema, analize konteksta, analize ciljeva, indikatora i izvora verifikaciije. Konceptne ideje su razvijene u tri izabrane oblasti: samostalnog života, zapošljavanja osoba s invaliditetom, i obrazovanja osoba s invaliditetom.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 

Izvor : http://www.disabilityinfo.me/