Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, 1. oktobra,   u prostorijama EU info centra u Podgorici, predstavio Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Resursni centar, koji predstavlja svojevrsni Dom Aktivizma u Crnoj Gori,  predstavlja zajednički projekat CRNVO-a i 4 lokalne organizacije: NVO Bonum iz PljevaljaBjelopoljski demokratski centarNVO Nada iz Herceg Novog i Novi horizonti iz Ulcinja.

Mi se u CRNVO-u punih 19 godina zalažemo za uticajni, kredibilni i razvijen nevladin  sektor, ali i bolje uslove za njegovo djelovanje. Stoga je uspostavljanje Resursnog  centra logičan nastavak našeg  dugogodišnjeg rada i prilika da taj rad poboljšamo, osavremenimo i prilagodimo novonastalim uslovima u Crnoj Gori. Stoga mi Resursni centar ne možemo posmatrati kao projekat, ovo je za nas  institucionalizacija gotovo dvodecenijskog rada.” Istakla je Ana Novaković, izvršna direktorka CRNVO-a.

Resursni centar, kao novi format u okviru  CRNVO-a će naredne tri godine, i tokom ovog projekta  predstavljati servisni centar za  svakodnevnu podršku svim organizacijama civilnog društva, ali i pojedincima aktivistima i aktivistkinjama u vidu programa za jačanje kapaciteta, help-desk usluga, istraživanja,  organizovanja javnih skupova, sajmova i konferencija i sličnih aktivnosti. Paralelno sa pružanjem čitavog niza usluga, centar će raditi na zakonskim i drugim izmjenama, koje omogućavaju nesmetan rad NVO, i intezivno tražiti primjenu tih rješenja.

“Jedna od ključnih akcija podrške Evropske unije civilnom društvu u Crnoj Gori je finansiranje Resursnog centra. Radeći to EU podržava aktiviste, one ljude koji direktno komuniciraju sa građanima i koji se ponekad suočavaju sa teškoćama kada se bore za prava onih koje predstavljaju”, poručio je Herman Špic, šef sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori.

Događaj je okupio preko 60 predstavnika/ca NVO, institucija, lokalnih samouprava i nevladinih organizacija.

Formiran Savjetodavni odbor Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori

Centar za razvoj nevladinih organizacija je zajedno sa svojim partnerima NVO Bonum, NVO Novi Horizont, NVO Bjelopoljski demokratski centar, NVO Nada i CNVOS iz Slovenije započeo realizaciju projekta “Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori” koji je finansiran od strane Evropske unije. Saradnici na projektu su Ministarstvo javne uprave, Kancelarija za evropske integracije i  Zajednica opština Crne Gore.

Resursni centar predstavlja svojevrsni Dom Aktivizma za sve organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji će pružati usluge savjetovanja OCD, organizovati programe jačanja kapaciteta, organizovati sajmove nevladinih organizacija i forume donatora ali i kreirati digitalne interaktivne alate i baze koje organizacije mogu koristiti.  U cilju uključivanja svih relevantnih aktera  i osiguranja učešća svih relevantnih institucija u radu resursnog centra,  uspostavljen je Savjetodavni odbor sa zadatkom savjetovanja, pružanja podrške određenim aktivnostima ali omogućavanja interne evaluacije projekta  i pojedinih aktivnosti.

Imajući u vidu potrebu da tijelo bude  reprezentativno, zainteresovane strane koje imaju svoje predstavnike u odboru su: Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo javne uprave, Kancelarija glavnog pregovarača , predstavnik UNDP-a odnosno predstavnik ReLOaD projekta, Zajednica opština Crne Gore, 2 lokalno orijentisane NVOi 1 razvijena nacionalna NVO i predstavnik CRNVO-a kao vodećeg aplikanta. Savjetodavni odbor  ne samo nadgleda rad RC-a, već i osigurava dopunu njegovog rada sa relevantnim projektima kao što su Tehnička pomoć Nacionalnoj kancelariji za saradnju sa NVO, TACSO faza III i projekat ReLOAD koji implementira UNDP koji se bavi sa transparentnom raspodjelom javnih fondova za OCD.