Program za jačanje kapaciteta

CBC ALBMNE Civilno društvo i lokalna samouprava

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) započeo je u maju 2012. godine realizaciju projekta “Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori”. Projekat prekogranične saranje Crne Gore i Albanije finansiran je od strane Evropske unije, iz druge komponente Instrumenta za pretpristupnu podršku 2007 – 2013. Glavni cilj projekta je viši stupanj integracije, razvoja i saradnje civilnog društva u oblasti jačanja društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori. Pored toga, projekat teži povećanju nivoa razmjene ideja i znanja, kao i saradnje između organizacija civilnog društva, drustvenih grupa i lokalne samouprave iz obije zemlje.

U skladu sa ciljevima ovog projekta, planirane su aktivnosti za predstavnike nevladinih organizacija, aktivne pojedince i predstavnike lokalne samouprave iz četiri crnogorska (Bar, Danilovgrad, Plav i Berane) i četiri albanska grada (Kopliku, Bushati, Vau Dejes i Dajci). Učešćem u projektnim aktivnostima, predstavnici lokalnih samouprava i nevladinih organizacija iz ove dvije zemlje imaju priliku da ojačaju svoje kapacitete u oblastima javnog zastupanja, mobilizacije zajednice, socijalne inkluzije. Osim toga, učesnicima ovog projekta je pružena mogućnost da prošire svoja znanja o mehanizmima i modelima učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i o načinima putem kojih mogu vršiti monitoring primjene usvojenih odluka i generalno lokalnih javnih politika. Takođe, jedan od glavnih rezultata ovog projekta biće i razvijeni dobri modeli saradnje i komunikacije između nevladinih organizacija, neformalnih oblika udruženja građana i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji.
Prvi trening, koji je ujedno predstavljao i prvu projektnu aktivnost, održan je u junu 2012. god. Tema treninga bila je ,,Javno zastupanje”. Treningu je prisustvovalo 20 predstavnika/ca NVO i aktivnih pojedinaca iz Crne Gore i Albanije. Cilj treninga bio je upoznavanje sa pojmom, značajem i osobenostima javnog zastupanja i načinom na koji javno zastupanje doprinosi promjeni javnih politika. Pored toga, cilj je bio i povećanje znanja polaznika treninga o vještinama i efektima javnog zastupanja, kako bi se unaprijedio kvalitet javnog zastupanja nevladinih organizacija i aktivnih pojedinaca i njihov uticaj na javne politike. Na treningu su obrađene sledeće teme: definicija javnog zastupanja, ciljevi i elementi javnog zastupanja, strategija i taktika, ciljevi kampanje, SWOT analiza, saveznici i protivnici, mete javnog zastupanja, lobiranje, koalicije.
Drugi trening je organizovan u julu 2012. godine u gradu Koplik, Albanija. Trening na temu ,,Mobilizacija zajednice”, čiji je glavni cilj da osnaži pojedince i društvene grupe da koriste utvrđene mehanizme participacije društvenih grupa kako bi stvorile javni pritisak i olakšale promjene na lokalnom nivou, okupio je 30 učesnika sa obije strane granice. Program je fokusiran na razmjenu iskustava u oblasti mobilizacije pojedinaca i društvenih grupa, razmjenu dobrih praksi i izradu akcionog plana mobilizacije zajednice u opštinama obuhvaćenim projektom.
U septembru 2012. godine u Danilovgradu je organizovan dvodnevni trening na temu ,,Građanska participacija na lokalnom nivou“. Treningu je prisustvovalo ukupno 18 učesnika: 9 predstavnika crnogorskih nevladinih organizacija iz Berana, Plava, Danilovgrada i Bara, i 9 aktivnih pojedinaca iz albanskih opština i zajednica Kopliku, Dajci, Vau Dejes i Bushati. Cilj treninga bio je upoznavanje učesnika sa načinima i mehanizmima, putem kojih građani u Crnoj Gori i Albaniji, mogu učestvovati u procesima donošenja i implementacije javnih politika na lokalnom nivou. Trening je obuhvatio je teorijski i praktični dio, a tokom treninga korišćeni su načini i tehnike koji podstiču i omogućavaju iskustveno učenje. Prezentacija, diskusija i rad u radnim grupama su omogućli polaznicima različite stilove učenja i na taj način podstakli njihovo aktivno učešće. Kako bi iskustveno učenje imalo potpun efekat, a polaznici sa treninga otišli sa gotovim „proizvodima“ , oni su podijeljeni u 4 grupe i tokom treniga su radili na pripremi inicijativa, jednog od glavnih mehanizama građanskog učešća u donošenju odluka.
Četvrta projektna aktivnost, trening na temu ,,Socijalnainkluzija” organizovan je unovembru 2012. god. u gradu Bušati u Albaniji. Trening je okupio 20 predstavnika nevladinih organizacijai aktivnih pojedinaca iz lokalnih zajednica iz CrneGore i Albanije. Glavni cilj ove a ktivnosti bio je osnaživanje i jačanje kapaciteta učesnika treninga za uspješno rješavanje problema socijalne isključenosti marginalizovnih društvenih grupa.Učesnici su tokom trodnevnog treninga imali priliku da steknu znanja o načinima, mehanizmima i neophodnim resursima za socijalnu integraciju isključenih društvenih grupa.U toku praktičnog dijela treninga učesnici su radili na izradi prijedloga strateškog plana socijalne inkluzije koji se odnosi na rješavanje problema obrazovanja RAE populacije, uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom i rješavanje problema vodosnabdijevanja.