Civilno društvo za početnike III

Projekat: Civilno društvo za početnike III

Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu dijela prihoda do igara na sreću, 16,095.00 eur

 

Centar za razvoj nevladinih organizacija je u period od juna 2017. do juna 2018. godine, u okviru raspdjele dijela prihoda do igara na sreću za 2017. godinu, realizovao projekat “Civilno društvo za početnike III”. Opšti cilj projekta bio je povećati stepen uključenosti mladih u rad i djelovanje civilnog društva u Crnoj Gori. Projektne aktivnosti su bile namjenjene mladima od 18-30 godina iz sjeverne i južne regije Crne Gore, srednjoškolce, studente i dijelom članove omladinskih nevladinih organizacija.

Rezultati projektnih aktivnosti imali su indirektan uticaj na sve mlade u Crnoj Gori kroz podsticanje njihovog učešća, na nevladin sektor kroz jačanje kapaciteta njegovog važnog dijela-omladinskih organizacija, ali i na sve građane i građanke Crne Gore kroz promociju građanske participacije koja doprinosi poboljšanju procesa demokratizacije.

Specifični cilj projekta bili su: povećano znanje mladih ljudi o civilnom društvu i modelima uključivanja u društvene procese i osnaženi kapaciteti mladih u pisanju i upravljanju projektima u cilju efikasnog i efektivnog uključivanja mladih u procese donošenja odluka

Glavne projektne aktivnosti

Realizacija programa Škole za južnu regiju i realizacija programa Škole za sjevernu regiju.

Ove aktivnosti realizovane su kroz organizaciju dva modula, po jednog modula za južnu i sjevernu regiju Crne Gore. Prvi modul bio je organizovn u Petrovcu u vidu petodnevnog treninga. Drugi modul, u vidu petodnevnog treninga, realizovan je u Mojkovcu.

U okviru modula trening su pohađali mladi od 18 do 30 godina iz sjevernog i južnog regiona Crne Gore. Predavanja su obuhvatala teorijska predavanja, ali i interaktivne radionice, te uključila prostor za diskusiju i grupni rad.  Obuke su bile podijeljene na pet modula od kojih je svaki uključivao nekoliko tema, grupisanih po srodnosti oblasti. Predavači na seminaru uključili su  predstavnike crnogorskog civilnog društva, akademske stručnjake iz oblasti razvoja civilnog društva, kao i predstavnike biznis sektora. Sesije su bile koncipirane tako da uključuju teorijska predavanja, ali i prostor za rad u grupama, interaktivnost i razmjenu mišljenja među učesnicima. Polaznici škole su imali priliku da se u poznaju sa konceptom i važnošću civilnog društva, civilnim društvom u Crnoj Gori, ulogom civilnog društva u procesu evropskih integracija, ali i da dobiju uvid u civilno društvo iz ugla predstavnika Parlamenta, Vlade i biznis sektora. Poseban segment bio je posvećen predstavljanju važnosti građanskog aktivizma i volonterizma, kao i predstavljanje mogućnosti za uključivanje mladih u društvene procese.

 

Modul I

Dan I: Ideja civilnog društva i uloga civilnog društva u procesu demokratizacije

Polaznicima je predstavljen teorisjki okvir koncepta civilnog društva, različita shvatanja tog pojma u smislu širine aktera koji zapravo spadaju u civilno društvo. Ovaj trening je  težio da polaznicima predstavi mogućnosti na koje civilno društvo može da djeluje, pitanja na koja može da utiče, ali i i da definiše njegov opseg djelovanja.

Dan II: Civilno društvo u praksi

Predavanje je uključilo prenošenje iskustava istaknutih predstavnika civilnog društva. Cilj ove sesije bio je da polaznici vide kako to u praksi funkcioniše jedna nevladina organizacija, da se upoznaju sa njenim aktivnostima, ali i da razmijene mišljenja sa njenim predstavnicima.

U okviru treninga predstavljen je rad dvije nevladine organizacije, jedne sa dugogodišnjim iskustvom rada, te jedne lokalne omladinske aktivističke NVO. Ovaj segment imao je za cilj da pruži uvid u praktično djelovanje civilnog društva.

Trening na temu Civilno društvo u praksi – građanski aktivizam je uključio predstavljanje različitih načina učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka. Bavio se dvostranom ulogom civilnog društva u smislu da mora sarađivati sa državnim organima ukoliko želi postići neku promjenu i uticati na aktuelne javne politike, ali i po svojoj prirodi istovremeno mora kritikovati i djelovati kao korektivni faktor vlasti. Ovaj trening imao je  i za cilj da predstavi poziciju civilnog društva u odnosu na tri strukture vlasti –zakonodavnu, izvršnu, sudsku. U tom kontekstu, predavanje je      podrazumijevalo odnos civilnog društva i Vlade, Parlamenta, ali i lokalnih samouprava.

Predavanje na temu Civilno društvo u procesu evropskih integracija – Pogled iz EU ugla – Kako Evropska unija vidi crnogorski civilni sektor?, uključio je  predavanja kroz koja se pokušao dati odgovor učesnicima na poziciju nevladinih organizacija u procesu evropsih integracija, kao i perspektive i izazove sa kojim se suočavaju u svom djelovanju u tom polju, naročito imajuću u vidu veliki broj nadnacionalnih organizacija, podstiče i  organizacije civilnog društva na međunarodno djelovanje, umrežavanje, ali i na bavljenje evropskim pitanjima.

Dan III: Biznis sektor i civilno društvo-potencijali za saradnju

U okviru predavanja Biznis sektor i građansko društvo-potencijali za saradnju, predstavljene su mogućnosti za uspostavljanje i unapređenje saradnje. U okviru treninga težište je bilo na praktičnom radu u okviru kojeg su polaznici škole radili na razvijanju konkretnih ideja za saradnju sa biznis sektorom.

Biznis sektor i civilno društvo-potencijali za saradnju - Ovaj dio treninga imao je za cilj da polaznicima predstavi civilno društvo u kontekstvu razvoja novih događaja. Sve intenzivniji procesi globalizacije, sve intenzivnije međusektorsko povezivanje koje prevazilazi nacionalne granice nameću i nove oblike djelovanja civilnog društva.

Socijalno preduzetništvo kao potencijal za održivost nevladinih organizacija: Predavanje imalo za cilj da predstavi koncept socijalnog preduzetništva kao biznis koncept za budućnost, kao i u poređenju sa tradicionalnim preduzetništvom.

Drugi modul petodnevnog treninga bio je organizovan u vidu dvodnevnog treninga koji je učesnicima omogućio sticanje konkretnih znanja potrebnih za izradu prijedloga projekata.

Ovaj modul uključio je rad na konkretnim projektnim idejama kroz sve segmente  aplikacione forme i obuhvatio je sljedeće teme: Projektni ciklus; Analiza potreba; Logika intervencije; Obrazloženje problema; Ciljevi i podciljevi projekta; Aktivnosti projekta; Budžet projekta; Održivost projekta i Monitoring i evaluacija projekta.

Realizacijom ove obuke, polaznici su stekli zaokružen set znanja i vještina neophodnih za razumjevanje koncepta civilnog društva i uspješno djelovanje u civilnom sektoru.

Objavljivanje zbornika radova polaznika Škole – polaznici škole, ali i mladi koji nisu direkto bili uključeni u realizaciju projeka imali su priliku raditi na tekstovima/esejima na teme koje se tiču civilnog društva i aktivnog građanstva, ali i na teme koje su polaznici prepoznali kao važne za mlade u Crnoj Gori. Cilj Zbornika radova bio je da obezbijedi prostor mladima da iznesu svoje stavove o civilnom društvu, građanskom aktivizmu, razvoju demokratije u Crnoj Gori, stanju u oblasti ljudskih prava,  procesu evropske integracije, ucescu mladih u politickom zivotu  Crne Gore. Najbolji radovi objavljeni u zborniku radova. Zbornik je štampan u 100 primjeraka a online izdanje zbornika distribuirano je putem mejling lista i društvenih mreža.

Predstavljanje časopisa i dodjela diploma realizovano je kao posljednja aktivnost projekta.

Zbornik radova možete preuzeti ovdje: