Civilno društvo za početnike II

Projekat: Civilno društvo za početnike II

Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu dijela prihoda do igara na sreću, 11 980 eur

 

Centar za razvoj nevladinih organizacija je u period od avgusta 2016. do avgusta 2017. Godine, u okviru raspdjele dijela prihoda do igara na sreću za 2016. godinu, realizovao projekat “Civilno društvo za početnike II”. Opšti cilj projekta bio je  povećati stepen uključenosti mladih u rad i djelovanje civilnog društva u Crnoj Gori. Projektne aktivnosti su bile namjenjene mladima od 18-29 godina, srednjoškolce, studente i dijelom članove omladinskih nevladinih organizacija.

Rezultati projektnih aktivnosti imali su indirektan uticaj na sve mlade u Crnoj Gori kroz podsticanje njihovog učešća, na nevladin sektor kroz jačanje kapaciteta njegovog važnog dijela-omladinskih organizacija, ali i na sve građane i građanke Crne Gore kroz promociju građanske participacije koja doprinosi poboljšanju procesa demokratizacije.

Specifični cilj projekta bio je povećano znanje mladih ljudi o civilnom društvu i modelima uključivanja u društvene procese.

Glavne projektne aktivnosti

U okviru projekta realizovana je Škola civilnog društva. Program škole je realizovan kroz dva modula. Prvi modul bio je organizovn u vidu petodnevnog treninga. U okviru ovog modula trening su pohađali mladi od 18 do 29 godina iz svih regiona Crne Gore. Predavanja su obuhvatala teorijska predavanja, ali i interaktivne radionice, te uključila prostor za diskusiju i grupni rad.  Prvi modul je bio  podijeljena na pet cjelina od kojih je svaki uključivao nekoliko tema, grupisanih po srodnosti oblasti. Polaznici škole su imali priliku da se u poznaju sa konceptom i važnošću civilnog društva, civilnim društvom u Crnoj Gori, ulogom civilnog društva u procesu evropskih integracija, ali i da dobiju uvid u civilno društvo iz ugla predstavnika Parlamenta, Vlade i biznis sektora. Poseban segment bio je posvećen predstavljanju važnosti građanskog aktivizma i volonterizma, kao i predstavljanje mogućnosti za uključivanje mladih u društvene procese.

Dan I: Ideja civilnog društva

Tema prvog dana treninga bio je da polaznicima predstavi teorisjki okvir koncepta civilnog društva, različita shvatanja tog pojma u smislu širine aktera koji zapravo spadaju u civilno društvo. Koji su zadaci civilnog društva? Kako civilno društvo doprinosi razvoju cjelokupnog društva? Koji su to nužni predulovi za postojanje aktivnog civilnog društva? Ovaj trening je  težio da polaznicima predstavi mogućnosti na koje civilno društvo može da djeluje, pitanja na koja može da utiče, ali i i da definiše njegov opseg djelovanja.

Dan II: Uključivanje građana  u proces donošenja odluka

Ovaj trening imao je za cilj da pruži uvid u praktično djelovanje civilnog društva. Trening na temu Civilno društvo i javne politike je uključio predstavljanje različitih načina učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka. Bavio se ambivalentom ulogom civilnog društva u smislu da mora sarađivati sa državnim organima ukoliko želi postići neku promjenu i uticati na aktuelne javne politike, ali i po svojoj prirodi istovremeno mora kritikovati i djelovati kao korektivni faktor vlasti. Ovaj trening imao je  i za cilj da predstavi poziciju civilnog društva u odnosu na tri strukture vlasti –zakonodavnu, izvršnu, sudsku. U tom kontekstu, predavanje je      podrazumijevalo odnos civilnog društva i Vlade, Parlamenta, ali i lokalnih samouprava.

Dan III: Civilno društvo u praksi

Ovaj trening uključio je  prenošenje iskustava istaknutih predstavnika civilnog društva. Cilj ove sesije bio je da polaznici vide kako to u praksi funkcioniše jedna nevladina organizacija, da se upoznaju sa njenim aktivnostima, ali i da razmijene mišljenja sa njenim predstavnicima. U okviru treninga predstavljen je rad dvije nevladine organizacije, jedne sa dugogodišnjim iskustvom rada, te jedne lokalne omladinske aktivističke NVO. Ovaj trening težio je da polaznicima pruži teorijsku osnovu pojma ‚‚građanin'' i ‚‚građanski aktivizam''. Ovaj modul predstavio je različite modele građanskog aktivizma i različite načine na koje pojedinci mogu učestvovati u društvenim procesima u svojoj zajednici. Naročita pažnja bila je posvećena korišćenju razvoja tehnologije i internet alata koji u velikoj je mjeri olakšavaju mobilizaciju građana, ali i kreiraju nove izazove za civilno društvo.

Dan IV: Civilno društvo u zaštiti ljudskih prava i Biznis sektor i civilno društvo-potencijali za saradnju

U okviru prvog dijela polaznici škole su upoznati sa mogućnostima uticaja ornaizacija civilnog društva u zaštiti ljudskih prava, kao i sa konkretnim aktivnostima koji su predhodnom periodu ralizovani u ovoj oblasti.

Drugi dio uključio je  posjetu jednoj od državnih institucija koja njeguje praksu saradnje sa civilnim društvom - posjeta Ombudsmanu. Zvaničnici te institucije osim svog rada predstavili su polaznicima načine na koje oni sarađuju sa civilnim društvom i predstavili neke od pozitivnih primjera saradnje. Cilj ove bio je  da se radna atmosfera iz konferencijske sale, na jedan dan prebaci na teren, kako bi polaznici na konkretnim primjerima osjetili praktičan rad civilnog sektora.

U okviru predavanja Biznis sektor i građansko društvo-potencijali za saradnju, predstavljene su mogućnosti za uspostavljanje i unapređenje saradnje. U okviru treninga težište je bilo na praktičnom radu u okviru kojeg su polaznici škole radili na razvijanju konkretnih ideja za saradnju sa biznis sektorom.

Biznis sektor i civilno društvo-potencijali za saradnju - Ovaj dio treninga imao je za cilj da polaznicima predstavi civilno društvo u kontekstvu razvoja novih događaja. Sve intenzivniji procesi globalizacije, sve intenzivnije međusektorsko povezivanje koje prevazilazi nacionalne granice nameću i nove oblike djelovanja civilnog društva.

Dan V: Civilno društvo u procesu evropskih integracija

Ovaj trening uključio je  predavanja kroz koja se pokušao dati odgovor učesnicima na poziciju nevladinih organizacija u procesu evropsih integracija, kao i perspektive i izazove sa kojim se suočavaju u svom djelovanju u tom polju, naročito imajuću u vidu veliki broj nadnacionalnih organizacija. Posebno pažnja je posvećena kontekstu odnosa na balkanu i trenutne političke situacije u kojoj je dominantan politički cilj, pridruživanje Evropskoj uniji, nameće organizacijama civilnog društva temu evropskih integracija.

U okviru ovog segmenta šole, organizovan je razgovor sa ambasadorima. Polaznici škole su imali priliku da razgovaraju sa Njegovom ekselencijom Mitjom Močnikom, Ambasadorom Slovenije u Crnoj Gori i gospođom Milicom Serdarević, zamjenicom Ambasadora Slovačke u Crnoj Gori.

Drugi modul bio je organizovan u vidu trodnevnog treninga koji je učesnicima omogućio sticanje konkretnih znanja potrebnih za izradu prijedloga projekata. Ovaj modul uključio je rad na konkretnim projektnim idejama kroz sve segmente  aplikacione forme i obuhvatio je sljedeće teme: Projektni ciklus; Analiza potreba; Logika intervencije; Obrazloženje problema; Ciljevi i podciljevi projekta; Aktivnosti projekta; Budžet projekta; Održivost projekta i Monitoring i evaluacija projekta. Realizacijom ove obuke, polaznici su stekli zaokružen set znanja i vještina neophodnih za razumjevanje koncepta civilnog društva i uspješno djelovanje u civilnom sektoru.

Objavljivanje zbornika radova polaznika Škole – polaznici škole, ali i mladi koji nisu direkto bili uključeni u realizaciju projeka imali su priliku raditi na tekstovima/esejima na teme koje se tiču civilnog društva i aktivnog građanstva, ali i na teme koje su polaznici prepoznali kao važne za mlade u Crnoj Gori. Cilj Zbornika radova bio je da obezbijedi prostor mladima da iznesu svoje stavove o civilnom društvu, građanskom aktivizmu, razvoju demokratije u Crnoj Gori, stanju u oblasti ljudskih prava,  procesu evropske integracije, ucescu mladih u politickom zivotu  Crne Gore. Najbolji radovi objavljeni u zborniku radova. Zbornik je štampan u 100 primjeraka a online izdanje zbornika distribuirano je putem mejling lista i društvenih mreža.

Zbornik radova možete preuzeti ovdje: