Civilno društvo za početnike I

Projekat: Civilno društvo za početnike I

Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu dijela prihoda do igara na sreću, 12 600 eur

Centar za razvoj nevladinih organizacija je u period od decembra 2015. do decembra 2016. Godine, u okviru raspdjele dijela prihoda do igara na sreću za 2015. godinu, realizovao projekat “Civilno društvo za početnike I”. Opšti cilj projekta bio je  povećati stepen uključenosti mladih u rad i djelovanje civilnog društva u Crnoj Gori. Projektne aktivnosti su bile namjenjene mladima od 18-29 godina, dijelom i članovima omladinskih nevladinih organizacija.                                               

Rezultati projektnih aktivnosti imali su indirektan uticaj na sve mlade u Crnoj Gori kroz podsticanje njihovog učešća, na nevladin sektor kroz jačanje kapaciteta njegovog važnog dijela-omladinskih organizacija, ali i na sve građane i građanke Crne Gore kroz promociju građanske participacije koja doprinosi poboljšanju procesa demokratizacije.

Specifični ciljevi projekta su: povećano znanje mladih ljudi o civilnom društvu i modelima uključivanja u društvene procese i osnaženi kapaciteti omladinskih organizacija za efikasno i efektivno uključivanje mladih u procese donošenja odluka.

Glavne projektne aktivnosti

U okviru projekta realizovana je Škola civilnog društva. Program škole je kroz pet modula obuhvati teorijska predavnja, ali i interaktivne radionice. Polaznici škole su imali priliku da se u poznaju sa konceptom i važnošću civilnog društva, civilnim društvom u Crnoj Gori, ulogom civilnog društva u procesu evropskih integracija, ali i da dobiju uvid u civilno društvo iz ugla predstavnika Parlamenta, Vlade i biznis sektora. Poseban segment bio je posvećen predstavljanju važnosti građanskog aktivizma i volonterizma, kao i predstavljanje mogućnosti za uključivanje mladih u društvene procese.

Obuka za predstavnike omladinskih organizacija na temu pisanja projekata i prikupljanja sredstava, realizovana je kroz jedan dvodnevni trening o pisanju projekata i jedan jednodnevni trening o prikupljanju sredstava. Treninzi  su bili koncipirani kao kombinacija teorijskog i praktičnog rada.

Realizacija projekata studentskih i omladinskih organizacija. Predstavnici omladinskih organizacija koji su uspješno završili trening imali su priliku dodatno razraditi projektne ideje i nakon finalizacije projektnih prijedloga, tri projekta tima dobila su, kroz re-granting komponentu projekta, sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti. U okviru re-granting komponente podržani su projekti tri organizacije:

  • NVO sPas (projekat-Znanje za manje),
  • NVO Hiperion (projekat-Afirmisanje savremene crnogorske književnosti)
  • NVO Džonatan Livingston (projekat-Volonterizam se uči)

Objavljivanje zbornika radova polaznika Škole – polaznici škole, ali i mladi koji nisu direkto bili uključeni u realizaciju projeka imali su priliku raditi na tekstovima/esejima na teme koje se tiču civilnog društva i aktivnog građanstva, ali i na teme koje su polaznici prepoznali kao važne za mlade u Crnoj Gori. Cilj Zbornika radova bio je da obezbijedi prostor mladima da iznesu svoje stavove o civilnom društvu, građanskom aktivizmu, razvoju demokratije u Crnoj Gori, stanju u oblasti ljudskih prava,  procesu evropske integracije, ucescu mladih u politickom zivotu  Crne Gore. Najbolji radovi objavljeni u zborniku radova. Zbornik je štampan u 100 primjeraka a online izdanje zbornika distribuirano je putem mejling lista i društvenih mreža.

Predstavljanje projekata i dodjela diploma

U   završnoj fazi realizacije organizovao predstavljanje rezultata projekta  „Civilno društvo za početnike“, projekata tri omladinske organizacije koje su podržane u okviru ovog projekta, kao i panel diskusiju „Ima li mjesta za mlade?“.

Na predstavljanju projekata koji su dobili podršku predstavljene su implementirane aktivnosti, organizovani dogadjaji kao i produkti ova tri projekta. Predstavnici omladinskih organizacija su predstavili benefite koje je ovaj process donio za njihovu organizaciju u smislu ojačanih kapaciteta u samoj organizaciji kao i planove za budući rad.

Zbornik radova možete preuzeti ovdje :