Koalicija NVO za praćenje pregovora – poglavlje 23 - “Učinimo proces pregovaranja javnim”

Projekat "Učinimo proces pregovaranja javnim" koji CRNVO realizuje u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Centar za antidiskriminaciju Ekvista iz Podgorice, Bjelopoljski demokratski centar iz Bijelog Polja i NVO Adria iz Bara, finansiran je do strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava 2011 (EIDHR).

Projekat ima za cilj jačanje uloge civilnog društva u Crnoj Gori u procesu integracije u Evropsku uniju kroz unapređenje učešća civilnog društva u promovisanju, praćenju i zastupanju reformi u oblasti osnovnih ljudskih prava i vladavine prava u skladu s EU standardima tokom pregovaračkog procesa.
Glavne aktivnosti projekta su: sprovođenje programa izgradnje kapaciteta za postojeće i nove članice Koalicije za praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23 o "Sadržaju i strukturi pregovora", "Pravu javnosti na informisanje", "Sadržaju pregovaračkog poglavlja 23″, "Metodologiji praćenja i izvještavanja" i "Mapiranju aktera javnih politika"; objavljivanje 2 polugodišnja, kao i jedog godišnjeg izvještaja izvještaja o stanju u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava u Crnoj Gori. Članice Koalicije nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru poglavlja 23 aktivno učestvuju u implementaciji projekta kroz proces monitoringa koji se sprovodi u ključnim oblastima: Reforma pravosuđa, Suzbijanje korupcije, Ljudska prava i Razvoj i održivost civilnog društva.

 

Koalicija 15 nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru poglavlja 23.Pravosuđe i temeljna prava

Na inicijativu i u koordinaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) formirana je Koalicija nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava. Dugoročni cilj djelovanja Koalicije je doprinos u izgradnji institucija koje će kvalitetnije štititi interese građana/ki što će doprinijeti ostvarivanju osjetnog poboljšanja života građana i građanki Crne Gore.
Koalicija je formirana kao ključni rezultat projekta "Suradnjom do razvoja" koji je CRNVO realizovao u partnerstvu sa Centrom za mirovne studije iz Zagreba. Članice Koalicije su, u okviru ovog projekta, prošle višemjesečni proces obuka na teme sadržaja pregovaračkog poglavlja 23., metodologije monitoringa i izvještavanja i kreiranja komunikacione strategije od strane hrvatske ad hoc Koalicije NVO za praćenje pregovora u području poglavlja 23 (sada Platforma112), prve ove vrste u regionu. Takode, imale su priliku razgovarati sa najznačajnijim akterima iz civilnog i javnog sektora u Republici Hrvatskoj, kao i predstavnicima Delegacije Evropske unije u Republici Hrvatskoj.
Koaliciju, koja je nastala i kao izraz potrebe da se obezbijedi visoki stepen transparentnosti pregovaračkog procesa Crne Gore sa Evropskom unijom čine organizacije sa višegodišnjim iskustvom u radu u oblastima koje čine pregovaračko poglavlje 23 i to: Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Juventas, Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), LGBT Forum Progres, Institut alternativa, Evropski pokret u Crnoj Gori, NVO Sigurna ženska kuca, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšic, Centar za ženska prava, Institut socijalne inkluzije, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Centar za antidiskriminaciju „EKVISTA" i NVO Anima-Centar za žensko i mirovno obrazovanje.